Yup, I'm definitely in Scotland! Wet and grey but a lovely place.

Yup, I'm definitely in Scotland! Wet and grey but a lovely place. (from: i.redd.it)